EXPERT AGD

serwis AGD Kraków 609 649 822
dojazd_krakow_darmowy

Uczciwość

Jasne zasady współpracy

profesjonalne_naprawy_agd

Profesjonalizm

Stosujemy niezawodne rozwiązania

szybkie_naprawy

Szybkość

80% przy­pad­ków napra­wiamy już przy pierw­szej wizy­cie

Kompleksowa naprawa:

naprawa_pralek_krakow

pralek

z objawiami takimi jak:
 pralka nie odpompowuje wody  pranie jest mokre  pralka nie odwirowuje  zablokowane drzwiczki  pralka nie włącza się lub w ogóle się nie świeci  pralka wybija bezpieczniki  pralka nie grzeje  głośna praca, pralka tłucze się  pralka nie kończy programu  wyciek wody  i wiele innych

naprawa_piekarników_krakow

Piekarników

z objawami takimi jak:
 piekarnik słabo lub w ogóle nie grzeje  nie działa grzałka  piekarnik wybija bezpieczniki  piekarnik grzeje bez opamiętania  piekarnik sam się wyłącza  nie włącza się lub w ogóle się nie świeci  problemy ze sterowaniem, z ustawieniem temperatury  piekarnik przypala jedzenie, nie piecze równomiernie  i wiele innych

naprawa_plyt_indukcyjnych_krakow

Płyt ceramicznych

z objawami takimi jak:
 nie działa jedno lub więcej pól  nie działa jedna ze stron  pole cały czas grzeje, nie da się go wyłączyć  płyta na przemian włącza się i wyłącza  problemy ze sterowaniem, regulacją podgrzewania  płyta nie włącza się, w ogóle się nie świeci  i wiele innych

naprawa_lodowek_krakow

Lodówek

z objawami takimi jak:
 nie chłodzi chłodziarka lub zamrażarka  słychać, że pracuje a nie chłodzi  wydłużył się czas pracy lodówki  lodówka grzeje  wylewa się woda  za bardzo mrozi  nie rozmraża się  nie włącza się, nie świeci się  i wiele innych

naprawa_zm_krakow

Zmywarek

z objawami takimi jak:
 nie grzeje, słabo grzeje  nie włącza się  problemy z drzwiczkami  słabo myje/ nie  domywa  nie pobiera wody  nie wypuszcza wody  wycieka woda  wbija bezpieczniki  wyświetla błędy  i wiele innych

naprawa_pralek_krakow

Wymiana Łożysk

Zużytym łożyskom zawsze towarzyszy głośna praca, w niektórych przypadkach dochodzi do kiwania się bębna. Wymieniamy łożyska:
 w pralkach ładowanych od przodu i od góry  łożyska w klasycznych zbiornikach rozbieralnych  łożyska w pralkach z klejonymi/spawanymi zespołami piorącymi

Napra­wiamy sprzęty naj­po­pu­lar­niej­szych marek takich jak: Amica, Whirl­pool, Sam­sung, Master­cook, Candy, Bosh, Inde­sit oraz wielu innych. Zaj­mu­jemy się także pro­fe­sjo­nal­nym podłą­cze­niem urzą­dzeń elek­trycz­nych (płyt grzew­czych oraz pie­kar­ni­ków).

naprawiane_urządzenia

O nas

Nasi zaprzy­jaź­nieni klienci czę­sto okre­ślają nas mia­nem „anio­łów stró­żów” ich sprzę­tów. Wypra­co­wa­li­śmy sobie taki wize­ru­nek dzięki rze­tel­no­ści, uczci­wo­ści oraz sym­pa­tycz­nemu podej­ściu. Celu­jemy w szyb­kie, spraw­dzone i dłu­go­trwałe roz­wią­za­nie pro­ble­mów.

Nasz zespół składa się z mło­dych wybit­nych ludzi spra­gnio­nych dal­szych suk­ce­sów. Z racji, że sta­wiamy sobie wysoko poprzeczkę jeśli cho­dzi o poziom usług – zaliczamy się do mniej­szych ser­wi­sów i w dużej mie­rze obsłu­gu­jemy zaprzy­jaź­nio­nych klien­tów lub z pole­ce­nia. Posia­damy służ­bowe samo­chody dostaw­cze, w któ­rych prze­wo­żone są liczne czę­ści, dzięki czemu jeste­śmy w sta­nie wyko­ny­wać natych­mia­stowe naprawy już przy pierw­szym spo­tka­niu a dla cięż­szych przy­pad­ków mamy moż­li­wość trans­portu na warsz­tat i zana­li­zo­wa­nia ich dogłęb­niej.

Czemu warto napra­wiać urzą­dze­nia?

Jak wia­domo, koszt naprawy jest ułam­kiem ceny kupna nowego sprzętu. Zazwy­czaj awa­rie powo­duje tylko jedna z czę­ści, a reszta jest w bar­dzo dobrym sta­nie. Dzięki napra­wie dalej uży­wasz swo­jego spraw­dzo­nego sprzętu.

Decy­du­jąc się na naprawę oszczę­dzasz nie tylko pie­nią­dze, ale rów­nież mnó­stwo czasu i ner­wów. To wła­śnie naprawa jest naj­szyb­szym pozby­ciem się pro­blemu na sku­tek awa­rii. Na dostar­cze­nie nowego sprzętu pocze­kasz dłu­żej, niż na naprawę nie mówiąc już o kosz­cie nowego sprzętu.

Twoim uszko­dzo­nym sprzę­tem zaj­miemy się kom­plek­sowo napra­wia­jac go nawet już przy pierw­szej wizy­cie. Ominą Cię dyle­maty z szu­ka­niem i wybo­rem urzą­dze­nia, uma­wia­niem się na trans­port oraz mon­taż, a także unik­niesz zwąt­pie­nia czy nowy sprzęt spełni Twoje ocze­ki­wa­nia.

naprawa_elektroniki

Kontakt

Jeste­śmy mobil­nym ser­wi­sem i napra­wiamy urzą­dze­nia na miej­scu. Dojeż­dżamy do klien­tów na tere­nie całego Kra­kowa oraz jego naj­bliż­szych oko­lic.

Usterkę możesz zgło­sić pod nume­rem tele­fonu 609 649 822 (w dni robocze od 9.00 do 17.00) lub mailowo pod adre­sem kontakt@expertagd.pl. Po opi­sie usterki poda­jemy przy­bli­żone koszty naprawy.